Dřevo na topení - ekologie, druhy dřeva a jeho sušení

Spokojenost uživatele s krbovými kamny není závislá jen na kvalitě provedení a konstrukční technice spalování. Vlastnosti hoření a estetiku plamene ovlivňují i vnější podmínky. Některé ovlivnit nemůžeme (nadmořská výška, aktuální povětrnostní podmínky, vnější teplota ad.), jiné zase ovlivňujeme jen při výběru topidla a montáži (výkon, délka a průměr kouřovodu, parametry komína, přívod vzduchu, akumulace – viz článek Jak vybrat krbová kamna). Velmi často ale bývá tím nejdůležitějším parametrem pro navození příjemné atmosféry u ohně správné palivo. V některých našich kamnech se nechají spalovat i hnědouhelné brikety, ale dnes bych se chtěl věnovat tomu nejčastějšímu a nejkrásnějšímu druhu paliva – dřevu. A protože vám na tomto místě nabízíme opravdu špičková topidla (obzvlášť v případě značek Austroflamm a Leda), byla by škoda jejich přednosti eliminovat špatným palivem. Prosím, přečtěte si pozorně tento článek. Pokud budete dodržovat rady popsané zde a v dalším článku, budete s topidlem spokojeni dlouhé roky a práce s údržbou a čištěním budou minimální.

 

Akumulační kamna 1

 

Ekologie dřeva a neutralita CO2

Pojďme se nejprve podívat na dřevo z hlediska, na které je v dnešní době kladen důraz – ekologie a uhlíková stopa. Považuji za nutné zdůraznit, že dřevo není fosilní palivo. Je to obnovitelný zdroj energie – biomasa. Spalováním dřeva nevznikají žádné nadbytečné emise uhlíku ani škodlivých látek. Na rozdíl od uhlí, plynu či ropy se spalováním dřeva uvolňují do vzduchu jen ty látky, které rostoucí strom do sebe ze vzduchu navázal. Dřevo je v podstatě naakumulovaná sluneční energie. Pomocí fotosyntézy vzniká dřevo ze slunečního svitu, vody a oxidu uhličitého. Chemicky jej slunce přeměňuje na lignin a celulózu. A při spalování dřeva se zpět do okolí uvolňuje vodní pára, oxid uhličitý a pochopitelně tepelná energie. Množství uvolněného oxidu uhličitého je úplně stejné jako množství, které si strom při svém růstu z ovzduší vzal. A také je stejné, jaké by se uvolnilo při rozkladu stromu při tlení, pokud by strom nebyl pokácen a spálen. A nové stromy opět na sebe uvolněný CO2 vážou a z atmosféry ho stahují. Jde o uzavřený uhlíkový cyklus. Spalování dřeva a lisovaných briket ze štěpky či pilin je tedy z pohledu ekologie CO2 neutrální a pokud se nebudou zmenšovat zalesněné plochy, nenapomáháte spalováním dřeva nijak k oteplování planety či k jiným klimatickým změnám. V naší zemi se od poloviny 20. století objem dřevní hmoty trvale zvyšuje a od roku 1930 je dnes více než dvojnásobný. Česko patří v Evropě k tahounům zvyšování dřevní hmoty na hektar.

 

Akumulační kamna 2

 

Druhy dřeva

Často dostáváme otázku, jaké druhy dřeva jsou pro spalování nejlepší. Správná odpověď je jen tato – SUCHÉ! Tady je nutné si uvědomit, že všechny druhy dřeva obsahují na 1kg hmoty stejné množství energie. V čem se ale liší, to je objem v závislosti na hmotnosti, tedy hustota (objemová hmotnost). Obecně jehličnany jsou více porézní a tedy na jednotku objemu lehčí a některé listnaté stromy zase naopak jsou těžší, mají tedy vyšší hustotu. Opět zdůrazňuji, že na 1kg jsou oba typy víceméně energeticky stejně výhřevné. Přesto se ve spalovací komoře chovají jinak. Jehličnany a měkké dřeviny (smrk, borovice, lípa, topol, bříza) jsou vhodnější na zatápění, na první dávku dokážou rychle dosáhnout optimální spalovací teploty. Na přiložení a delší hoření jsou pak zase vhodnější tvrdší dřeviny (dub, buk, habr, akát).

 

Akumulační kamna 3

 

Polena a vlhkost dřeva

Mnohem více ovlivňuje kvalitu spalování velikost polen, jejich rozmístění ve spalovací komoře a především vlhkost. Ta je velmi důležitá pro správnou teplotu spalování, množství uvolněné energie a čistotu. Dřevo, které jsme letos porazili a naštípali, obsahuje zhruba 50% vody, která samozřejmě nehoří. V praxi to znamená, že přibližně polovina energie obsažená ve dřevě se spotřebuje na výpar vody a tedy dřevo moc netopí. Kvůli nízké teplotě spalování se vám navíc bude zanášet sklo, povrchy spalovací komory a také kouřovod a komín. Doporučená maximální vlhkost pro topení je 15-18%. Toho dosáhnete skladováním naštípaného dřeva v suchém a dobře větraném přístřešku po dobu dvou let. Ještě po roce je obsah vody ve dřevě až 30% a obzvláště větší polena vám dobře neshoří. Bonusem jsou pak zvýšené nároky na údržbu a čištění. Sežeňte si dřevo včas a buďte trpěliví. Odměnou vám bude dlouhodobý pohled na oheň a minimální nároky na čištění.

Kromě vlhkosti ovlivňuje čistotu ohně také velikost a tvar polen. Dřevo se musí naštípat na polena silná jako pěst (7-10cm max.) a skládat do ohniště tak, aby vzduch mohl mezi poleny volně proudit. Jen tak zajistíte jak dostatečnou plochu pro zplynování (pyrolýzu), tak i prostor pro odvod zápalného plynu a přívod kyslíku nutného k hoření. Příliš silná polena mají malou plochu pro odvod těkavých látek (špatně se uvolňují) a tím klesá teplota spalování. Menší polena uložená na dotek vedle sebe mají stejný problém. Je třeba je skládat přes sebe křížem.

Pokud není jiná možnost a musíte topit s nedostatečně vysušeným dřevem, pomozte si briketami ze štěpky či pilin. Ty jsou 100% suché, dokážou zvednout teplotu spalování na správnou úroveň a zabrání nadměrnému znečištění ohniště.

 

Akumulační kamna 4

 

Podpora

Pokud stále váháte, nebojte se nám zavolat či napsat, kamnářskému řemeslu se věnujeme od roku 1998 a zkušeností máme dostatek. K dispozici je také showroom v Plzni v Krašovské ulici, kde je celá řada kamen vystavena a jakékoliv případné dotazy rádi na místě zodpovíme.

Za tým Kamna Helios,

       Screenshot 2021-11-16 at 8.46.43

 

   Martin Pavlíček                            Štěpán Hradil

   +420 605 112 202                        +420 704 602 130